©2018

Caw koj tuaj koom lub Koobtsheej 30 Xyoo

Moob Vietnam Ntseeg Yexus.

Thaum lub 6 hlis, tim 10-15, xyoo 2020 nyob rua Chiang Mai, Thailand. 

3 nub tomqaab yog Yexus Fest nyob rua tuab lub tsev.

gfmi_banner.png

“The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.” Matthew 9:37-38

"Cov nplej kws sav lawm muaj ntau, tabsis cov kws hlais muaj tsawg; yog le ntawd, mej cale thov tug tswv teb kuas nwg khaiv cov ua zug moog hlais cov nplej." Mathais 9:37-38

KOOBTSHEEJ VAAJTSWV KEV HLUB

Peb npaaj chaw nyob chaw pw, kev noj haus rua mej lawm. Hab peb coj tsheb tuaj tog mej ntawm chaw ntseg tsheb

hab tog huv tshaav nyoobhoom huvsi. 

Mej npaaj nyaj kuas txaus tuaj kuas txug rua Tshees Maim, Thaibteb

hab rov moog tsev lawm xwb.

 

 

The minorities group of people in the remote of in Southeast Asia, such as China, Laos, Vietnam, Thailand, and Burma (Myanmar).  In each of these countries have over 40 minority groups, but most of them had never heard the gospel of Jesus Christ before. If Jesus would not come until all the nations of the world have heard the gospel, then we have a lot of work to do before he comes. Jesus said, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come" (Mat. 24:14)

The Unreached Minorities