top of page

MR. JOSEPH VANG

Tom qab hnub 12/3/2019 review rau Nyab

Laj tag BPSOS tau qeb ib lub press conference ntsib cov neeg tseem ceeb

tuaj koom ICCPR. Mr Jodeph Vang kuj

sawv cev los hais txog ntawm cov Hmoob thiab cov Montagnard ntseeg Vajtswv kws

stateless.

 

 

MR. JOSEPH VANG

Dr Nguyen Dinh Thang Ceo and President 

BPSOS sawv cev los qheb lub press conference in Geneva hais txog Nyab Laj

le kev txim tsom cov ntseeg thiab cov 

dissident.

DR. NGUYEN DINH THANG

Dr. Nguyen Dinh Thang sawv cev los hais

Hmoob thiab haiv neeg Montagnard le

teeb meem stateless rau tim United Nation

Human rights committee.

 

MR. JOSEPH VANG

Mr. Joseph vang hais lus tim tsev dawb Washington DC txog Hmoob raug txim tsom kev ntseeg hauv Nyab Laj teb.

PASTOR. NGUYEN CONG CHINH

Mr. Joseph Vang tham nrog pastor Nguyen

Cong Chinh txog Nyab Laj kev txim tsom coov ntseeg Vajtswv.

MR. JOSEPH VANG

Mr. Joseph Vang hais lus tim tsev dawb Washington DC txog Hmoob raug txim tsom kev ntseeg hauv Nyab Laj teb.

MR. JOSEPH VANG

Mr. Joseph vang tham nrog Dr Thang thiab

thiab Mrs Thanh Tam Nguyen txog Ntab Laj

kev txim tsom cov ntseeg Vajtswv.

MR. JOSEPH VANG

Kev mus koom rooj sab laj kev ntseeg ywj pheej xyoo 2017, peb Hmoob kuj tuaj tau

coob tug.

MR. JOSEPH VANG

Kev mus koom rooj sab laj kev ntseeg ywj pheej xyoo 2017, peb Hmoob kuj tuaj tau

coob tug.

MR. JOSEPH VANG

Mr. Joseph Vang qhia txog lub rooj sab laj kev ntseeg ywj pheej rau teb chaws Manila

Philippine.

bottom of page