"VAAJTSWV KEV HLUB"

PEB CAW KOJ TUAJ KOOM

LUB KOOBTSHEEJ 30 XYOO

MOOB NYAABLAAJ LUG NTSEEG YEXUS

NYOB RUA THAIBTEB

THAUM LUB 6 HLI TIM 10 - 15, 2020

WE INVITE YOU TO JOIN US

THE 30 YEARS CELEBRATION

OF HMONG VIETNAM CHRISTIANS

IN THAILAND

JUNE 10-15, 2020