©2018

Caw koj tuaj koom lub Koobtsheej 30 Xyoo

Moob Vietnam Ntseeg Yexus.

Thaum lub 6 hlis, tim 10-15, xyoo 2020 nyob rua Chiang Mai, Thailand. 

3 nub tomqaab yog Yexus Fest nyob rua tuab lub tsev.

gfmi_banner.png

“The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.” Matthew 9:37-38

"Cov nplej kws sav lawm muaj ntau, tabsis cov kws hlais muaj tsawg; yog le ntawd, mej cale thov tug tswv teb kuas nwg khaiv cov ua zug moog hlais cov nplej." Mathais 9:37-38

QUOTED

Mother Teresa said,

“I can do things you cannot, you can do things I cannot;

together we can do great things.”

And again, another quote:

“Not all of us can do great things.

But we can do small things with great love.”
 

Hinckley said,

“He who lives only unto himself withers and dies,

while he who forgets himself in the service of others

grows and blossoms in this life and in eternity.”

 

Scott Ogden said, 

"May the Lamb that was Slain, Receive the Reward of His Sufferings!"