top of page

KEVCAI LIJCHOJ

ntawm

Lub Koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub

ZAAJ LUG COJ (preamble)

Lub Zeemmuag

“Tuabneeg yuav pav tej num peemfwj kws koj ua, Hab kuv yuav pav koj lub fwjchim luj rua suavdlawg. Puab yuav qha txug ib puas tsaav yaam zoo kws koj ua, hab hu nkauj qhuas koj txuj kev hlub. Tug TSWV yog tug muaj kev hlub hab taabncuab.” Ntawv Nkauj 145:6-8

 

Lub Homphaj

Peb tshwmsim lug ncu txug “Vaajtswv Kev Hlub” txhawb nqaa nwg lub koob lub peb. Vim Nwg tau coj peb Moob Nyaablaaj lug ntseeg hab txais yuav Nwg tug Tub Yexus lug ua peb tug Tswv Cawmseej lawm. Tsi has pawg ntseeg twg losis nyob rua pawg twg, yog nwg leeg hastas Yexus yog Vaajtswv tug Tub, Nwg lug yug ua tuabneeg, Nwg tau tuag hab sawv huv qhov tuag rov qaab lug lawm tes peb suavdlawg puavleej yog ib tsev tuabneeg. Peb yuav tsi suav hastas koj paab kuv pawg. suavdlawg puavleej yog kwvtij nyob huv Yexus, hab ib leeg yuav hlub ib leeg lawv le Yexus twb tau has tseg lawm (Yauhaas 13:34). Lub luag num kws peb tshwmsim lug ua yog:

 1. Coj kev xaiv tsaa cov Tsaavxwm tshab, lug npaaj hab ua kuas “Vaajtswv Kev Hlub” tshwmsim taug, nrhav nyaj txag lug ua lub koobtsheej hab npaaj kev cob qha lug rua lub koobtsheej “Vaajtswv Kev Hlub” 4 lub xyoos twg muaj ib zag.

 

 1. Coj Moob Nyaablaaj lug koom uake, tsi txhob cai paab cais pawg, txawm yog peb nyag muaj nyag lub koomhum hab nyag muaj nyag xibfwb hab thawjcoj los peb suavdluag muaj tuab tug Tswv xwb, tug ntawd yog Yexus. Yog le ntawd peb yuav tsi muab paab pawg coj lug thaiv peb txuj kev sib hlub hab kev ua Vaajtswv tegnum uake.

 

 1. Tsim kev cob qha kev ua thawjcoj rua cov xibfwb hab kev txwjlaug. Tsim kev kawm lug txhawb cov pawg ntseeg, kev ua Vaajtswv tegnum, kev koomteg tshaaj Vaajtswv Txujmoo Zoo, hab coj peb haiv Moob hab cov kws yog haivneeg tsawg lug ntseeg hab txais yuav Yexus lug ua suavdlawg tug Cawmseej.

 

TSHOOJ 1. LUB NPE

Peb lub npe yog hu ua “Vaajtswv Kev Hlub” (VKH). Vaajtswv Kev Hlub tsi yog ib lub koomhum lub npe. Nwg yog ib lub npe peb tis rua lub Koobtsheej ncu txug Vaajtswv kev hlub xwb.

  

TSHOOJ 2. KEV TSWJFWM

Nqai 1. Kevcai Coj

Koobtsheej “Vaajtswv Kev Hlub” yog tswjfwm lug ntawm Vaajtswv Txujlug hab txuj kevcai lijchoj kws tsim lug tswj hab coj (guide) kuas cov Tsaavxwm ua tau lub koobtsheej nuav tav moog rua qhov zoo hab tsimnyog kuas Vaajtswv tau koobmeej.

 

Nqai 2. Cov Tsaavxwm

Txhua tug Tsaavxwm yog tsaug xaiv lug ntawm lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo. Cov Tsaavxwm ua dlejnum lawv le kev pum zoo ntawm lub Rooj Saablaaj tso cai rua nwg ua tau xwb. Vim puab nyob huv qaab kev tswjfwm ntawm lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo.

 

Nqai 3. Tsi Pub Xaiv Ntsejmuag

VKH tsi pub xaiv paab pawg, xaiv ntsej muag hab saib tsi taug ib leeg tug twg vim nwg yog ib tug quaspuj, txiv neej, lub noob nyoog, yog haiv, txawv xim, txawv caajceg, dligmuag, ceg tawv, losis luv npaab luv ceg. Tsi has tug muaj tug pluag, tug txawj ntse los tug ruam, peb suavdlawg puavleej yog Vaajtswv le mivnyuas.

 

Nqai 4. Tsi Pub Ua Kaam Tebchaws

VKH txwv tsi pub cov kws yog tsaavxwm losis ib leeg tug twg kws lug ua num siv lub npe moog ua teb ua chaw kws txhum numtswv kevcai. VKH yog tsim lug ua cov dlej num rua seem kev ntseeg nkausx xwb. Yog leejtwg ua txhum cai yuav tsaug muab tshem tawm lawv le txuj kevcai kws tswj lub koomhum nuav.

 

TSHOOJ 3. CHAW UA HAUJLWM

 

Nqai 5. Tsev Ua Haujlwm

Peb yuav tsi muaj lub chaw ua haujlwm rua cov tsaavxwm losis cov kws ua num. Tabsis thaum muaj kev saablaaj, cov tsaavxwm le tuaj uake saab laaj nyob rua ib qhov chaw twg xwb.

 

Nqai 6. Hloov Chaw

Peb tsi muaj ib lub chaw nyob rua ib lub nroog losis ib lub xeev twg. Yog le hov, qhov chaw rua cov tsaavxwm ua num hab tuaj saablaaj yuav tsi yog nyob rua ib qhov chaw taag moog le. Thaum muaj kev saablaaj cov tsaavxwm pum zoo muab tso rua qhov twg los nyob ntawm cov Tsaavxwm feem coob pum zoo.

 

TSHOOJ 4. YAAM TSI PUB UA

 

Nqai 7. Tswvcuab

“Vaajtswv Kev Hlub” tsi muaj tswvcuab, tsuas yog muaj cov Tsaavxwm kws suavdlawg xaiv tau lug tuav dlej num xwb. Rua qhov txhua tug ntseeg puavleej yog Tswvcuab rua ntawm Vaajtswv lawm. Tsi taag le ntawd cov ntseeg puab twb yeej muaj puab paab pawg hab puab muaj puab pawg ntseeg kws puab twb ua tswvcuab rua lawm. Yog le peb tsi taag yuav ua kuas muaj tswvcuab ntxiv lawm.

  

Nqai 8. Tegnum

Txhua yaam kws cov Tsaavxwm ua, yuav tsum ua raws le txuj kevcai lijchoj kws tau teev tseg hab ua tau lawv le tegnum kws nwg raug xaiv lug ua xwb. Txhua yaam dlej num puavleej yog pum zoo lug ntawm paab Tsaavxwm puab txhaj ua tau.

 

Nqai 9. Nuj Nqes

Txhua yaam kws cov Tsaavxwm ua, tsi pub kuas puab txais nyaj txag losis ua ib yaam dlaabtsi kuas tshuav nuj tshuav nqe kws puab yuav tsaug them rov qaab losis tseg ca rua cov Tsaavxwm yuav lug tuav tshab tseem yuav tau them rov qaab ib zag le.

 

Nqai 10. Nyaj Yug

Txhua tug Tsaavxwm kws raug xaiv lug tuav tegnum Tsaavxwm, puab lug ua tegnum dlawbx xwb tsi muaj leejtwg kws yuav tau nyaj nub nyaj hli noj. Tabsis cov Tsaavxwm muaj cai npaaj (budget) rua cov Tsaavxwm kev moog lug, chaw nyob chaw pw hab kev noj haus rua thaum puab muaj kev saablaaj hab paab them tej kev moog lug rua tug kws yuav dlha tegnum kws lub Rooj Tsaavxwm tau khaiv nwg ua lawm.

 

Nqai 11. Nyaj Paab

 1. Tsi has cov Tsaavxwm rua “Vaajtswv Kev Hlub” losis ib paab Committee kws yog cov Tsaavxwm xaiv lug ua ib tegnum twg. Yog thaum kws puab thov nyaj lug ua ib yaam dlaabtsi, yog puab ua tsi tsheej, puab yuav tsum muab qhov nyaj hov rov qaab rua tug tswv. Tsi pub cale muab cov nyaj hov faib losis muab siv ua lwm yaam kws tsi tau pum zoo kuas ua.

 2. Yog hastas tug kws paab qhov nyaj hov hastas kuas txhob muab rov qaab, ca muab siv rua lwm yaam kev cheem tsum ntawm Vaajtswv Kev Hlub ib tegnum, tes nwg yuav tsum tau kaw suab losis sau ntawv hab kes npe tseg rua cov Tsaavxwm khaws tseg.

TSHOOJ 5. LUB ROOJ TSAAVXWM

 

Nqai 12. Cov Tswvcuab ntawm lub Rooj Tsaavxwm

Lub Rooj Tsaavxwm ntawm VKH yog muaj tug Thawjcoj Tsaavxwm, tug Lwm Thawj Tsaavxwm, tug Teev Ntawv hab tug Paab, obtug Ceev Nyaj hab 3 tug Paab Tswvyim. Taagnrho huvsi yog muaj 9 leeg, puab puav leej yog cov Tsaavxwm kws raug xaiv lug dlha dlej num kuas lub koobtsheej “Vaajtswv Kev Hlub” tshwmsim taug.

 

Nqai 13. Tuav Num 4 Xyoos

Ib tug Tsaavxwm twg yuav tau lug ua 4 lub xyoos hab npaaj kuas tav ib lub koobtsheej. Tom qaab kws nwg taag xyoo 4 lawm le maav muab tso rua tug tshab lug coj moog ntxiv rua 4 lub xyoos tom ntej. Yog nwg txaus sab rov lug ua ntxiv hab yog lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo rov xaiv tau nwg lug ua, nwg tsuas ua tau 1 zag ntxiv lawm xwb. Nwg yuav tsum su. Tom qaab 4 lub xyoos yog nwg xaav rov lug ua dlua hab yog paab Nominating Committee pum zoo muab nwg npe rov lug xaiv los suavdlawg le rov xaiv dlua saib nwg puas tau rov lug ua ntxiv.

 

Nqai 14. Tsi Nyob Lawm (Vacancies)

Yog thaum twg muaj ib tug tswvcuab ntawm pawg Tsaavxwm tsi nyob lawm, cov Tsaavxwm muaj cai nrhav dlua ib tug lug nyob tug hov qhov chaw. Tej zag yog kuas lug paab ib zag losis ib ntus, tej zag yog lug tuav hlo lub meejmom losis ua tug tsaavxwm hov tegnum moog txug thaum taag nwg lub sijhawm (term) los tau.

 

TSHOOJ 6. TSAAVXWM LE MEEJMOM HAB TEGNUM

 

Nqai 15. Meejmom Tsimnyog Ntawm Cov Tsaavxwm

 1. Nwg yuav tsum hlub Vaajtswv hab hlub lwm tug hab tsi ua tuabneeg quav dlej quav cawv, tsi ua ntsuj ua tsiv tabsis coj tug, tsi nrug luas sib caav sib tshe, hab tsi yog ib tug kws nyam nyaj txag (1 Timautes 3:3).

 2. Txawj rua seem sib txuas lug, nrug tau lwm tug thaam hab txawj tog txais qhua.

 3. Nwg noobnyoog yuav tsum yog 18 xyoo rov sau, hab xob yog ib tug muaj npe tsi zoo.

 4. Nwg yog ib tug ua tau num zoo hab twb yeej ua num nrug tej koomhum dlua lug lawm.

 5. Txhua tug Tsaavxwm yuav tsum leeg hastas Yexus yog nwg tug Tswv Cawmseej lawm.

 6. Tug kws yuav tsaug muab npe lug ua tau ib tug nominee, nwg yuav tsum yog ib tug kws muaj lub sab kub lug hab ntshaw ua Vaajtswv tegnum.

 

Nqai 16. Tegnum Ntawm Tug Thawj Tsaavxwm hab Lwm Tsaavxwm

 1. Paub nthuav tawm nwg lub zeemmuag rua lwm tug pum txug hab txawj coj suavdlawg lug sib koom teg ua num uake.

 2. Yog ib tug thawjcoj kws txawj qha kev kuas ua tau num tav lawv le lub zeemmuag hab lub homphaj kws tau muab teeb tseg lawm.

 3. Tawm moog ua num dleb los tsi muaj teebmeem rua pawg ntseeg losis lub cuab lub yig nyob rua huv vaaj huv tsev.

 4. Ua tau num nrug lwm leej lwm tug, nwg tsi tsaav fwjchim, tsi khaav theeb. Nwg txawj cob qha cov kws qeg dlua nwg lug ua tau thawj coj yaam kws tsi muaj kev khib xeeb.

 

Nqai 17. Tug Teev Ntawv Tegnum

 1. Tug teev nawv yuav tau email cov kev sib thaam (minute) txhua zag kws muaj kev saablaaj moog rua cov Tsaavxwm tom qaab kws sib thaam taag, tsi pub dlhau 2 lub asthiv tom qaab kev saablaaj, losis yuav tsum xaa ua ntej 2 lub asthiv kws yuav muaj kev saablaaj sub cov Tsaavxwm txha tau saib ua ntej. Thaum tuaj saablaaj puab txha paub nrug pum zoo, hloov losis khu ua ntej yuav lug muaj kev pum zoo (vote) tau.

 2. Nwg yog tug ceev txhua yaam ntaub ntawv rua lub koomhum tsi has dlaim xubthawj (original) losis cov kws luam (copy) ntawm tej kevcai lijchoj, hab tej kws twb muab hloov (amended) lawm.

 3. Nwg txawj muab cov kev saablaaj cais kuas tshu tau yoojyim rua txhua zag kws muaj kev saablaaj. Paub txug qhov kev saablaaj nyob qhov twg, thaum twg, puas yog saablaaj tsaws caij le teem tseg los yog saablaaj tshwjxeeb, yog hu los yog sau ntawv. Leejtwg tuaj koom tau leejtwg ho tuaj tsi tau.

 4. Muab has dlaavx, tug teev ntawv yog tug kws tuav txhua yaam ntawv rua lub koomhum lawv le txuj kevcai lijchoj twb teev kuas nwg ua lawm hab nwg ua lawv le tegnum kws cov Tsaavxwm pum zoo rua nwg ua.

 5. Khaws txhua yaam zoo hab muab cob rua tug Teev Ntawv tshab kuas nwg muab khaws tseg ca kuas muaj keebkwm tseg.

 6. Teev dlaim ntawv ua tsaug kws muaj txhua tug kws tuaj koom lub koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub, tshwjxeeb yog cov kws caw tuaj muab lug qhuab qha, cov tuaj has lug tshwjxeeb (special speakers), cov kws cob qha (workshop) thaum cais hoob kawm hab txhua tug kws tuav num muab coj lug nyeem rua thaum xaus kev saablaaj kuas suavdlawg pum zoo (vote) kuas muaj keebkwm tseg ca.

 

Nqai 18. Tug Ceev Nyaj Tegnum

 1. Tug kws Ceev Nyaj Txag yog muaj obtug.

 2. Txhua dlaim check yuav tau ke npe (signed) lug ntawm ob tug Ceev Nyaj hab tau kev tso cai lug ntawm tug Thawj Tsaavxwm raws le cov Tsaavxwm pum zoo.

 3. Tug Ceev Nyaj yog tug kws tuav txhua yaam nyaj rua VKH kuas tsi txhob pluj, hab muab cov nyaj coj moog tso rua huv lub txhaab nyaj kws muaj lub koomhum npe.

 4. Txais hab them hab khaws txhua dlaim ntawv (receipt) siv nyaj tawm.

 5. Teev hab khaws tej ntaub ntawv txug kev siv nyaj hab tau nyaj lug kuas meej rua lub koomhum tsi has khoom, (assets, liabilities, receipts), nyaj thim, nyaj pub, nyaj tau lug (gains) hab tej kws poob peev (losses) lawm kuas meej tseg ca.

 6. Muab has dlaavx, tes yog tuav txhua yaam nyaj txag hab txhua yaam kws muaj nqes kuas meej pem rua VKH lawv le tegnum kws tau muab rua tug Ceev Nyaj ib zag dlhau ib zag le qhov kws lub Rooj Tsaavxwm pum zoo lawm.

 7. Khaw txhua yaam kuas meej thaum kws taag term lawm, nwg yuav tsum muab txhua yaam ntaub ntawv, nyaj txag, assets, receipts txhua yaam cob rua tug Ceev Nyaj tshab kuas nwg muab khaws tseg ca.

 

Nqai 19. Cov Tsaavxwm Tawm Tswvyim

Muaj dlua le 3 tug Tsaavxwm yog cov kws nrug tawm tswvyim. Puab tegnum yog tuaj saablaaj nrug tawm tswv yim hab ua cov num le kws cov Tsaavxwm pum zoo kuas nwg ua. Puab yog cov kws nrug paab hab txhawb ob tug Thawj Tsaavxwm, tug Teev Ntawv

hab 2 tug Ceev Nyaj rua thaum muaj kev tuncua.

 

TSHOOJ 7. KEV SAABLAAJ NTAWM COV TSAAVXWM

 

Nqai 20. Saablaaj Pistsawg Zag Tuaj Ib Xyoos

Thawjx ob lub xyoos, cov Tsaavxwm yuav tau muaj kev saablaaj tsawg kawg nkaus yuav tsum yog 3 lub hlis twg ib zag. Tabsis pib txij le xyoo 3 lawm cov Tsaavxwm yuav tau muaj kev saablaaj ib lub hlis ib zag. Yog hastas muaj num ntau ib hlis thaam ib zag tsi txaus hab nua los pawg Tsaavxwm le saablaaj saib yuav sib ntsib pistsawg zag tuaj ib lub hlis txha le yuav txaus. Yog feem coob pum zoo le caag tes ua le hov.

 

Nqai 21. Saablaaj Tshwjxeeb

Yog muaj tej yaam num ceev hab cheemtsum kws yuav tsum tau sib thaam sai, Thawj Tsaavxwm muaj cai hu xuvtooj losis sau ntawv tau rua cov Tsaavxwm kuas tuaj saablaaj tshwwjxeeb los tau, tabsis yuav tsum tau qha hastas qhov kev sib thaam hov yog yuav thaam txug dlaabtsi. Hab yuav tsum teem kev saablaaj le ntawm ib lub asthiv ua ntej, muab lub sijhawm rua Thawj Tsaavxwm lug npaaj tej ntaub ntawv hab muab xaa rua cov Tsaavxwm 3 nub ua ntej kws yuav muaj kev saablaaj tshwjxeeb.

 

Nqai 22. Saablaaj Sau Fuab Cua (Internet)

Vim cov Tsaavxwm ib leeg nyob ib qho, yog le hov Vaajtswv Kev Hlub (VKH) tso cai rua puab sib thaam sau fuab cua xws le gotomeeting, freeconference, zoom losis lwm lub saamthaj zoo kws sib thaam yoojyim lub twg los tau.

 

Nqai 23. Teem Caij Tuaj Saablaaj Sau Fuab Cua

 1. Thaum kws yuav muaj kev saablaaj sau fuab cua, tug Thawj Tsaavxwm yuav tau sau ntawv losis has rua cov Tsaavxwm tsi pub tsawg tshaaj le ntawm ob lub asthiv, sub cov Tsaavxwm txha le tso tau dlej num tseg tuaj koom kev saablaaj.

 2. Hab txhua yaam ntaub ntawv kws yuav muab lug sib thaam rua thaum hov yuav tau muab xaa ua ntej le ntawm ib asthiv sub cov Tsaavxwm txha muaj sijhawm saib hab npaaj txhij tau rua kev saablaaj.

 

Nqai 24. Npaaj lub saamthaj (platform) sau Fuab Cua

Ua ntej yuav muaj kev saablaaj, Thawj Tsaavxwm yuav tau ua tuab zoo npaaj cov tuabneeg kuas txhij. Cov Tsaavxwm yuav tsum xaiv ib tug kws paub txug lub platform kws cov Tsaavxwm yuav tuaj saablaaj lug tswj sub txha tsi muaj kev tu ncua hab txha tsi muaj suab ntau yaam lug taabkaum hab nwg yog tug kws saib kev ruaj ntseg kuas txhob muaj lwm tug kws tsi yog cov Tsaavxwm lug koom tau yaam kws tsi tau tso cai.

 

Nqai 25. Npaaj Kuas Txhij Rua Kev Saablaaj

Txhua yaam kev tshaabxu, hab qhov txheejtxheem kev sib thaam yuav tau muab xaa kuas taag rua cov Tsaavxwm tau saib ua ntej le ntawm 2 lub asthiv ua ntej kws yuav muaj kev saablaaj sub cov Tsaavxwm txha muaj caij lug saib.

 

Nqai 26. Kev Tshaabxu Rua Thaum Muaj Kev Saablaaj

Txhua zag kws yuav muaj kev saablaaj, cov Tsaavxwm kws tuav num xws le yog Thawj Tsaavxwm, tug ca nyaj, tug teev ntawv hab lwm tug kws tsaug tuav num yuav tau lug tshaabxu (report) tej yaam lawv le nuav: (1). Kev tshaabxu lug ntawm tug Thawj Tsaavxwm losis tug lwm Tsaavxwm (2). Pum zoo (approve) txais yuav qhov kev saablaaj (minute) ntawm tug teev ntawv, (3). Pum zoo (approve) txais yuav cov nyaj txag siv tawm hab tau lug le tug ca nyaj tau tshaabxu lawm, (3). Hab lwm yaam kev tshaabxu lug ntawm tej tug Tsaavxwm, yog nwg raug tuav ib tegnum kws yuav tsum tau tshaabxu qha rua cov Tsaavxwm losis xaav yuav kev pum zoo lug ntawm cov tsaavxwm. Txhua yaam kev tshaabxu nuav txhua tug Tsaavxwm muaj cai nug hab khu cov lug kuas meej pem ua ntej kws yuav muab kev pum zoo lug ntawm cov Tsaavxwm.

 

TSHOOJ 8. TSHU TAWM TSAAVXWM

 

Nqai 27. Tawm Tsi Ua

Yog ib tug Tsaavxwm twg xaav tawm, nwg muaj cai tawm ntawm nwg tegnum txhua lub sijhawm, yog nwg sau ib tsaab ntawv tawm lawm lub koomhum yuav tau ua le tsaab ntawv ntawd has taamsim ntawd tsi taag yuav kev tso cai ntawm lub koomhum le.

 

Nqai 28. Tshem Tawm

 1. Cov Tsaavxwm yuav tshu tug Tsaavxwm twg tawm ntawm pawg Tsaavxwm moog thaum twg los tau. Yog puab pum hastas nwg tsi tuaj koom kev Saablaaj hab tsi ua tegnum kws cov Tsaavxwm muab cob rua nwg ua le.

 

 1. Yog thaum ib tug tsaavxwm yeej xwbtim ua tej yaam kev txhum kws nwg paub hastas txhum losis ua txhum txuj kevcai lijchoj ntawm Vaajtswv Kev Hlub lawm. Cov Tsaavxwm muaj cai tshu tau nwg tawm.

 

 1. Kev kws yuav tshu ib tug tsaavxwm tawm ntawm lub Rooj Tsaavxwm, yuav tsum yog tshu rua thaum kws cov Tsaavxwm tuaj saablaaj hab yuav tsum yog 2/3 pum zoo mas txha tshu tau.

 2. Tom qaab kws 2/3 ntawm cov Tsaavxwm pum zoo lawm. Thawj Tsaavxwm yuav tau sau ib tsaab ntawv qha rua nwg paub txug qhov kws puab tshu nwg tawm. Muab sijhawm rua nwg tuaj dlaws nwg zaaj rua lub rooj saablaaj kws yuav lug tom ntej. Yog nwg tsi tuaj dlaws nwg zaaj tes txhais hastas nwg yuav le cov Tsaavxwm pum zoo lawm.

 

TSHOOJ 9. LWM PAAB TSAAVXWM (COMMITTEES)

 

Nqai 29. Paab Koomteg Ua Num (Ministries Committee)

Yog cov Tsaavxwm kws xaiv tau lawm ho pum hastas muaj tej yaam kev cheemtsum kws puab yuav tsum tau lug tsaa ib paab Committee lug dlha cov dlej num nuav kuas tav. Tes tug Thawj Tsaavxwm muaj cai muab qhov kev cheemtsum nuav coj lug sib thaam rua thaum muaj kev saablaaj. Yog 2/3 pum zoo lawm tes puab muaj cai nrhav le ntawm 5 leeg moog rua 7 leej lug tuav hab ua tegnum nuav moog txug thaum tegnum hov tav.

 

Nqai 30. Paab Committee (Khaamitis)

Cov Tsaavxwm muaj cai xaiv ib tug Thawjcoj, ib tug lwm thawj los tau (tsi muaj los tsi ua le caag), ib tug teev ntawv, ibtug ca nyaj (yog muaj nyaj tuav) hab nrug rua 1 tug losis 3 tug tsaavxwm. Paab Committee nuav puab lug tuav qhov dlej num hab lug ua kuas cov dlejnum tav xwb, yog thaum puab ua puab tegnum tav lawm, puab yuav tau sau ib tsaab ntawv qha losis report rua cov tsaavxwm txug tegnum kws muab tso rua puab lug ua saib tav zoo le caag. Thaum puab ua qhov num tav lawm tes puab dlej num tav hab taag lawm.

 

Nqai 31. Meejmom Tsimnyog Ntawm Paab Committee

Cov tuabneeg kws lub rooj Tsaavxwm xaiv lug tuav ib lub luag num, puab yuav tsum yog tuabneeg ncaajnceeg. Puab muaj txuj kev hlub hab tsi dlaag leejtwg, tsi ntshaw nyaj txag hab muaj sab dlawb sab zoo hab suavdlawg ntseeg sab tau. Puab yuav tsum yog ib cov kws muaj txuj kev ntseeg kws muaj lub neej zoo hab nyam Vaajtswv. Tsi taag le hov xwb, puab yog cov kws yeej paub zoo txug tegnum kws puab tsaug xaiv lug ua hab puab yeej muaj peevxwm ua tau kuas tegnum hov tshwm tuaj, txawm ho muaj tej lub meejmom tsi dluav los yog nwg zoo sab hlo txu fwjchim lug kawm hab cov ntseeg los yeej fwm tes nwg yeej ua tau hab.

 

Nqai 32. Obtug Tshuaj Nyaj (Auditors)

Cov Tsaavxwm yuav tsum tau lug nrhav ob tug tuabneeg kws paub txug seem tshuaj nyaj txag. Obtug nuav tsi yog ib paab ntawm cov Tsaavxwm. Obtug nyob saab ntsau. Obtug tegnum yog lug tshuaj cov nyaj txag kws siv tawm hab tau lug ib xyoos twg ib zag kuas tej nyaj txag siv lawv le tegnum hab lub homphaj kws teev tseg, hab nrug khu hab muab tswvyim rua tug ca nyaj kuas ceev tej nyaj txag kws tau lug hab siv tawm kuas meej pem lawv le nomtswv txujcai rua cov koomhum kws tsi yog laagluam (non-profit organization). Ob tug nuav ua ntev le caag los tau, hab obtug yuav tsum yog cov kws paub txug seem khaws nyaj txag.

 

TSHOOJ 10. PAAB NRHAV NPE (NOMINATING COMMITTEE)

 

Nqai 33. Meejmom Ntawm Paab Nominating Committee

Ib lub xyoos ua ntej kws yuav muaj lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo, cov Tsaavxwm yuav tau lug xaiv ib paab tuabneeg lug ua paab tsaavxwm kws nrhav npe lug rua lub Rooj Saablaaj xaiv cov yuav lug tuav tegnum tsaavxwm (Nominating Committee). Paab Nominating Committee nuav thawj tug yog tug Thawj Tsaavxwm losis Lwm Tsaavxwm tug twg los tau, tabsis cov Tsaavxwm kws yog paab committee yuav tau xaiv 4 tug ntxiv. Cov nuav yuav tsum yog cov saab ntsau tsi txhob yog cov Tsaavxwm kws tuav lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo. Cov kws yuav lug ua tau paab Nominating Committee nuav puab yuav tsum yog cov kws paub txug lub koobtsheej “Vaajtswv Kev Hlub” lub homphaj hab twb yeej tuaj koom lub Koobtsheej dlua lawm. Cov nuav yuav tsum yog cov xibfwb losis thawjcoj huv pawg ntseeg.

 

Nqai 34. Paab Nrhav Npe Tegnum (Nominating Committee)

 1. Paab Nominating Committee nuav puab tegnum yog lug nrhav cov npe moog xaiv, sau cov kws kaam muab npe puab le keebkwm tseg, sau cov npe kws muab ntawm floor hab sau puab le keebkwm khaws tseg, paab hab nrug Thawj Tsaavxwm leg tegnum xaiv tsaa kuas tav puab tegnum le taag.

 2. Puab tuaj saablaaj yaam tsawg kawg yuav tsum yog le ntawm 2 zag. Yog suavdlawg nyob dleb tuaj tsi tau uake, suavdlawg sib thaam huv internet xwb los tau.

 3. Cov tuabneeg kws puab yuav nrhav nuav yog Tug Thawj Tsaavxwm, Lwm Thawj Tsaavxwm, Tug Teev Ntawv, tug Paab Teev Ntawv, ob tug Ceev Nyaj hab 3 tug Tawm Tswvyim. Taagnrho yog 9 tug. Tabsis nyob ntawm saib leejtwg yog tug kws taag term lawm tes le nrhav npe lug hloov tug hov xwb.

 4. Ib tegnum (position) twg puab yuav tau nrhav le ntawm 4 tug tuabneeg. Tug 1 yog tug kws puab pum hastas muaj meejmom tsimnyog dlua, yog hu rua, tabsis nwg tsi kaam muab npe tes le hu rua tug 2, yog tug 2 tsi kaam muab npe hab tes le hu rua tug 3. Tabsis yog thawj tug hab tug 2 kaam muab npe lawm tes tsi taag hu rua tug 3 hab 4 lawm.

 5. Qhov kws yuav tsum muaj 2 tug npe vim nyob tsaam ib tug ho muaj kev taab kaum tuaj tsi tau los peb tseem tshuav ib tug. Yog ob leeg tuaj tau los le xaiv saib tug twg yog tug suavdlawg xaiv tau tes peb yuav tug hov.

 6. Tug kws muaj npe yuav tsaug xaiv nuav yuav tsum tuaj koom kuas tau “Vaajtswv Kev Hlub” hab lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo mas txha siv tau nwg lub npe lug xaiv (vote), tsi le hov, paab nominating committee yuav tsum nrhav dlua lwm tug kws tuaj koom tau lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo xyoo hov.

 7. Thaum hu rua nwg hab nwg kaam muab nwg npe lawm, tug Thawj Tsaavxwm ntawm paab Nominating Committee yuav tau sau ib tsaab ntawv moog ua nwg tsaug, caw nwg hab muab nwg lub npe, nwg le keebkwm hab dluab rua puab ua ntej kws yuav moog Rooj Saablaaj Txwm Xyoo.

 8. Tom qaab kws paab Nominating Committee tau txais nwg tej ntaub ntawv lawm, puab puab yuav tsum muab sau ua ib qhov keebkwm txug nwg, muab luam hab muab nrug rua tej ntaub ntawv kws Cov Tsaavxwm ntawm lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo muab xaa moog rua cov (delegates) kws yuav tuaj koom lub Rooj Saablaaj 3 lub hlis ua ntej.

 

 TSHOOJ 11. NPAAJ KEV SAABLAAJ TXWM XYOO

 

Nqai 35. Npaaj Nyaj Txag (Budget)

Txhuax 4 lub xyoos twg, cov Tsaavxwm yuav tau npaaj losis budget nyaj txag rua txhua yaam kws yuav siv rua cov Tsaavxwm kev moog lug, kev saablaaj hab yuav siv lug them rua Vaajtswv Kev hlub hab muab coj tuaj rua suavdlawg pum zoo rua huv Rooj Saablaaj.

 

Nqai 36. Npaaj Ntaub Ntawv

Luam tej ntaub ntawv txhua yaam xws le cov npaaj nyaj txag (budget), cov npe kws yuav tsaug xaiv, tej kevcai kws xaav ntxiv hab khu hab txhua yaam ntawv tshaabxu kuas txhij.

 

Nqai 37. Tuabneeg Tuav Num

Yuav tau npaaj ib cov tuabneeg lug yais ntawv, ib cov lug saib cov mic, ib co lug faib ntaub ntawv, ib co lug luam ntaub ntawv hab lwm yaam kws xaav tsi txug.

 

TSHOOJ 12. THAUM TXUG ROOJ SAABLAAJ TXWM XYOO

 

Nqai 38. Rooj Saablaaj Txwm Xyoo

Lub koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub yuav muaj 4 xyoos ib zag. Lub sijhawm yog thaum lub 6 hli moog rua lub 7 hlis sijhawm twg los tau. Thaum peb tuaj koom lub Koobtsheej yog tuab lub sijhawm kws peb muaj kev saablaaj txwm xyoo hab. Thaum suavdlawg tuaj uake, suavdlawg le maav lug muab kev pum zoo. Yog feem coob pum zoo muab tso rua lub sijhawm twg tes suavdlawg yuav le hov. Tabsis yog has tas tom qaab hov ho ntshav tsi tau chaw losis ua tsi tau raws le lub sijhawm vim yog muaj kev cov nyom lwm yaam. Cov Tsaavxwm muaj cai lug hloov yog hastas 2/3 pum zoo. Tabsis yuav tsum yog nyob rua huv lub 6 hlis losis 7 hli hov xwb.

 

Nqai 39. Cov Kws Muaj Feem Koom Kev Saablaaj Txwm Xyoo

Cov kws muaj feem koom tau lub Rooj Saablaaj Txwm Xyoo yog txhua tug kws txaus sab xaav muaj feem cuam rua kev xaiv tsaa hab kev dlha dlej num ntawm lub koomhum hab puab yuav tsum yog cov kws tuaj koom lub Koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub.

 

Nqai 40. Sau Npe Tuaj Koom Kev Saablaaj Txwm Xyoo

Txhua tug kws xaav koomteg nrug kev xaiv tsaa cov tsaavxwm kws lug tuav dlej num npaaj rua lub koobtsheej Vaajtswv Kev Hlub, puab yuav tsum kes npe rua huv dlaim ntawv kws sau npe tuaj koom lub koobtsheej, sub cov Tsaavxwm txha le yuav paub npaaj tej ntaub ntawv kuas txhij rua puab thaum puab tuaj txug. Yog leejtwg tsi kes npe rua huv dlaim ntawv registration Form, peb yuav tsi pub nwg koomteg nrug kev xaiv tsaa hab tawm suab. Nwg nyob saib tau tabsis koom kev xaiv tsaa hab tawm suab tsi tau.

 

Nqai 41. Npaaj Ntaub Ntawv Rua Lub Rooj Saablaaj

 1. Txhua tug kws tuaj koom lub rooj saablaaj, suavdlawg yuav muaj dlaim npe dlai kws yog ib xim, hab ib leeg muaj ib lub folder kws muaj txhua yaam ntaub ntawv tshaabxu, kevcai lijchoj hab tej ntaub ntawv kws xaiv tsaa nrug rua 3 dlaim ntawv khov ib tog (half sheet paper) kws yog xim lab hab xim ntsuab hab xim dlawb kuas puab tau siv rua lub sijhawm kws muaj kev saablaaj hab kev xaiv tsaa.

 2. Dlaim ntawv xim ntsuab yog txhais hastas pum zoo yuav hab txhawb

 3. Dlaim ntawv xim lab yog txhais hastas tsi pum zoo hab tsi txhawb

 4. Dlaim ntawv xim dlawb yog txhais hastas tsi totaub xaav nug kuas totaub.

 

Nqai 42. Rooj Saablaaj Kev Sib Tw (Has Lug)

 1. Ua ntej yuav muaj kev saablaaj, nyob ntawm saib cov tuabneeg coob le caag hab saib chaav saablaaj hov muaj pistsawg kem. Ib kem twg yuav tsum muaj ib lub mic. has lug tawm rua paaj taub.

 2. Yog leejtwg xaav has lug, nwg yuav tsum tawm ntawm lub rooj lug rua ntawm lub mic. hab nqaa nwg dlaim ntawv kws muaj xim nrug nwg lug.

 3. Yog nwg has tawm tsaam lub tswvyim, nwg coj dlaim ntawv lab moog

 4. Yog nwg has lug txhawb hab pum zoo txug lub tswvyim nwg nqaa dlaim xim ntsuab moog.

 5. Yog nwg muaj lug nug vim tsi totaub txug qhov kev sib thaam nwg nqaa dlaim ntawv dlawb moog.

 6. Ib tug tuabneeg twg tsuas pub has txug le ntawm 3 nasthis xwb tsi pub has tshaaj. Qhov 3 nasthis has lug nuav yog rua tug Thawj Tswj Rooj, Cov Tawm Suab hab cov lug txhawb hab twv huvsi.

 7. Yog muaj leejtwg tawm suab has kuas ntxiv sijhawm has lug. Yuav tsum yog 2/3 pum zoo muab txuj kevcai nuav hloov txha hloov tau. Tabsis tsi pub muaj debate, yog muaj tug tawm suab es muaj tug “second” lawm tes cale lug xaiv (vote) lawm xwb.

 8. Sijhawm saablaaj, yuav tsum muaj ib tug tuabneeg kws yog tug saib sijhawm. Yog leejtwg lug has lug, thaum taag nwg lub sijhawm lawm, tug saib sijhawm yuav tsum has tawm ntawm lub paaj taub tuaj hastas “sijhawm”. Txhais tas nwg lub sijhawm has lug taag lawm.

 9. Yog leejtwg yuav lug has lug, nwg yuav tsum has kag lub ntsab lug xwb. Zoo tshaaj yog leejtwg yuav has lug nwg yuav tsum muab ua tuab zoo sau nwg le lug has txha tsi has tshaaj.

 

TSHOOJ 13. KEV XAIV TSAA COV TSAAVXWM

 

Nqai 43. Tug Thawj Tswjrooj

 1. Thawj Tsaavxwm yog tug Thawj Tswjrooj kws tswj hab coj txhua yaam kev saablaaj. Tsi has thaum khu kevcai, coj kev xaiv tsaa hab coj kev sib thaam los nwg yog tug coj taagnrho.

 2. Yog thaum kws tug Thawj Tsaavxwm tsi nyob lawm, tug Lwm Thawj Tsaavxwm yog tug kws lug ua tug Thawj Tswj Rooj rua huv kev Saablaaj Txwm Xyoo.

 3. Taagnrho nwg cov Tsaavxwm kws tuaj rua huv lub Rooj Saablaaj yog cov kws paab hab tawm tswvyim nrug nwg rua thaum muaj kev saablaaj (business session).

 

Nqai 44. Ua Tau Ntev Le Caag Hab Pistsawg Zag (Terms)

Txhua tug Tsaavxwm puab ib leeg ua tau 2 zag xwb. Tom qaab hov lawm puab yuav tsum tau su hab ca rua lwm tug lug ua ntxiv moog. Dlhau hov yog puab xaav rov lug ua ntxiv los saib cov Nominating Committee puas rov muab nwg npe lug xaiv dlua. Ib term twg, nwg ua tau 4 xyoos xwb, tom qaab hov yuav tsum tau xaiv dlua lwm tug. Yog suavdlawg xaiv tau nwg rov lug ua ntxiv moog los nwg le tau rov lug ua. Tabsis yog xaiv tau tug tshab lawm, tes ca tug tshab lug ua txuas ntxiv moog.

  

Nqai 45. Cov Nominees Losis Tug Nominee Twg Kws Raug Xaiv Ntawm Floor.

Ua ntej kws puab yuav muab tau tug hov losis cov hov npe lug tso rua suavdlawg xaiv. Puab yuav tsum xub nrug nwg thaam hab nwg twb yeej kaam muab nwg npe ua ntej lawm. Puab txha muab tau tug hov lub npe lug tso rua suavdlawg xaiv. Tom qaab kws tug hov has nwg npe hab muab tug Nominee lub npe tso rua ntawm phaab ntsa (screen) rua suavdlawg saib lawm. Tug kws muab npe hov yuav tau lug pav txug nwg le keebkwm mivntsiv rua suavdlawg.

 

Nqai 46. Kev Xaiv Tsaa Cov Tsaavxwm Huv Rooj Saablaaj Txwm Xyoo

 1. Thawj Tsaavxwm yog tug Thawj Tswj Rooj rua Kev Xaiv Tsaa.

 2. Tug Thawj Tswj Rooj ntawm paab Nominating Committee muab cov Tsaavxwm kws taag term lawm cov npe tua rua ntawm dlaim screen kuas suavdlawg pum.

 3. Muab cov npe kws paab Nominating Committee xaiv tau hab cov kws xaiv tau huv floor tso rua tim screen.

 4. Yog muaj ib tug npe rua ib tegnum xwb, tes suavdlawg tsaa dlaim ntawv ntsuab lug pum zoo yuav nwg lawm xwb.

 5. Tabsis yog ib tegnum hov muaj tshaaj le ntawm 1 tug rov sau lawm. Tes yuav tau muab ntawv rua suavdlawg sau npe saib leejtwg yog tug kws tau suab ntau dlua.

 6. Cov kws suav le maav lug muab cov npe suav saib leejtwg yog tug tau suab ntau dlua tes tug hov yog tug kws tsaug lug tuav tegnum hov.

 7. Tom qaab thov Vaajtswv hab suavdlawg sau npe taag, puab yuav tsum coj cov ntawv hov lug suav rua tim lub saamthaj rua suavdlawg pum.

 8. Thaum suav taag paub hastas leejtwg yog tug tau lawm, Thawj Tswj Rooj yog tug kws tshaaj tawm hab kuas tug screen monitor muab sau rua tim screen kuas suavdlawg pum.

 9. Tom qaab xaiv taag txhua tug lawm, Thawj Tswj Rooj caw kuas cov Tsaavxwm qub lug rua tim saamthaj hab ua tsaug hab thov Vaajtswv foom koob moov rua puab.

 10. Thawj Tswj Rooj le maav kuas cov kws xaiv tau tshab lug sawv ib saab. Thawj Tswjrooj kuas cov xibfwb lug koom nrug cov Tsaavxwm qub thov Vaajtswv rua cov tshab kuas puab lug ua tau tegnum tav moog rua 4 lub xyoos tom ntej.

 11. Thaum thov Vaajtswv kuas cov ntseeg sawv ntsug hab tsaa teg tuaj rua cov tsaavxwm.

 

TSHOOJ 14. KEVCAI TSWJFWM HUV ROOJ SAABLAAJ

 

Nqai 47. Tawm Suab (Motion):

Kev tawm suab yog tso cai rua tej tug tuabneeg tsawbcim (Introduce) ib qhov kev sib thaam tshab, ib qhov kev txav txim sab, ib qhov kevcai losis yuav nqeg teg ua ib yaam dlaabtsi kws yuav tsum yuav kev pum zoo ntawm suavdlawg.

 

 1. Sawv moog has thaum kws tsi muaj leejtwg has lawm, Sawv hab hab lug saib rua tug Thawj Tswj Rooj, koj has tas, “THAWJ TSWJ ROOJ” Tog txug thaum nwg pum koj tsaiv.

 2. Tes koj hastas “KUV TAWM SUAB KUAS PEB…. Losis hastas, KUV TAWM SUAB KUAS PEB TSI XOB…. “ tes has qhov koj xaav has. Has kuas meejx hab has kag lub ntsab xwb. Thaum koj has taag lawm tes koj rov moog nyob tsawg.

 3. Yuav tsum muaj ib tug teb hastas “KUV OB” losis hastas “XABKAAM”. Yog tsi muaj leejtwg has “KUB OB” losis “XABKAAM.” Tes tug Thawj Tswj Rooj yuav tau hastas, “PUAS MUAJ LEEJTWG XABKAAM.”

 4. Yog tsi muaj leejtwg has “kuv ob” losis “xabkaam.” Tes txhais hastas qhov koj tawm suab tuag lawm. Vim tsi muaj leejtwg pum zoo nrug koj.

 5. Tug Thawj Tswj Rooj hastas, “QHOV TAWM SUAB TSI NYOB NTAWM MEJ LUB SIJHAWM NUAV.”

 6. Yog muaj tug hastas, “KUV OB” losis hastas “XABKAAM”. Thawj Tswj Rooj hastas, “TUG TAWM SUAB HAS HAB MUAJ TUG XABKAAM LAWM, PUAS MUAJ LEEJTWG LUG TWV LOSIS TXHAWB TXUG LUB SUAB NUAV.”

 7. Yog tsi muaj leejtwg has dlaabtsi le, pum zoo hab tsi pum zoo los tsi has le tes suavdlawg cale lug xaiv (vote) lawm xwb.

 8. Thaum koj tawm suab ib yaam dlaabtsi rua huv floor hab rua tug Thawj Tswj Rooj lawm, koj qhov tawm suab hov yog cov tuaj xaiv le tug lawm, koj hloov tsi tau koj tug kheej lawm yuav tsum yog cov tuaj xaiv pum zoo lawm xwb.

 

Nqai 48. Has Lug Twv losis Txhawb

 1. Tug tswvcuab kws lug tawm suab muaj cai lug has cov lug txhawb txug qhov kws nwg tawm suab nuav ua ntej.

 2. Txhua tug tswvcuab muaj cai lug sib tw hab has tau tom qaab.

 3. Txhua yaam lug has yuav tsum yog has rua tug Thawj Tswj Rooj xwb

 4. Has kuas raws le lub sijhawm kws muab rua koj has tau xwb. Thaum sijhawm taag lawm koj yuav tau xob has lawm.

 5. Tug Thawj Tswj Rooj yuav tsum sib hloov, ca ib tug tawm tsaam has taag, tso rua ib tug txhawb has. Sib hloov le hov kuas suavdlawg nov ob tog lug.

 6. Tug Thawj Tswj Rooj nug, “MEJ PUAS TAU NPAAJ TXHIJ LUG XAIV QHOV LUG NUG?”

 7. Yog tsi muaj leejtwg has dlaabtsi lawm, tes cale lug xaiv (vote) lawm xwb.

 8. Kev sibtw yog thaam txug cov lug kws muab tso rua ntawm floor lawm xwb, tsi pub thaam lwm yaam.

 9. Tsi pub siv leejtwg npe thaum kws lug sib tw.

 10. Txhua tug kws has lug losis muaj lug nug yuav tsum nug ncaaj ntsaim rua tug Thawj Tswj Rooj Xwb.

 11. Yog leejtwg muaj lug nug losis muab tswvyim tsis suav hastas yog sib tw (debate).

 12. Koj muaj cai tawm suab losis has tau ob zag yog cov tuaj xaiv (delegate) tso cai rua koj has.

 

Nqai 49. Thaum yuav lug xaiv (vote):

Kev xaiv (vote) rua cov motion nuav nyob ntawm saib txuj kevcai kws tswj lub koomhum hov has le caag. Muaj 5 seem kev xaiv kws cov koomhum siv yog:

 1. Tawm Suab – Tug Thawj Tswj Rooj has rua cov pum zoo kuas puab has “AIS”, cov kws tsi pum zoo kuas puab has “NAY”.

 2. Hu npe quas zug – thaum hu txug nwg npe, nwg yuav tau teb tas “Yes” losis “No” Thaum siv qhov nuav yog rua thaum kws yuav tsum tau teev puab npe saib puab yog tug pum zoo los tsi pum zoo rua qhov lug nug nuav.

 3. Suavdlawg pum zoo – Yog thaum kws tug Thawj Tswj Rooj pum hastas tsi muaj leejtwg yuav muaj kev tawm tsaam txug qhov lug nug, tes nwg cale nug hastas, “PUAS MUAJ LEEJTWG TSI PUM ZOO” yog thaum cov tuaj xaiv tsi muaj leejtwg has dlaabtsi le tes txhais hastas suavdlawg yeej pum zoo lawm. Tabsis yog muaj ib tug hastas “KUV TSI PUM ZOO,” nua tes yuav tsum tau moog rua kev xaiv (vote) lawm.

 4. Faib Ua Ob Paab – qhov nuav cale kuas suavdlawg pum zoo losis tsi pum zoo tes tsaa teg losis sawv ntsug. Qhov nuav tsi taag suav tabsis yog tug Thawj Tswj Rooj pum zoo kuas suav los yeej tau hab.

 5. Tso Npav – Cov tswvcuab sau qhov puab xaiv rua ntawm ib dlaim ntawv, thaum siv qhov nuav yog thaum kws tsi xaav kuas leejtwg paub hastas yug xaiv qhov twg.

 6. Muaj tej yaam kev xaiv yuav tsum yog 2/3 pum zoo txhaj siv tau.

 7. Yog cov vote hov sib npaug zog tes txhais tau hastas qhov vote hov poob lawm vim tsi yog feem coob pum zoo.

 

TSHOOJ 15. HLOOV KEVCAI LIJCHOJ

 

Nqai 50. Ua Ntej Yuav Muaj Kev Hloov Kevcai Lijchoj

 1. Yog yuav ntxiv tej nqai kevcai, yuav hloov losis yuav tshem ib qho kevcai lijchoj tawm, cov Tsaavxwm yuav tau lug ua tuab zoo saib seb yuav ntxiv, yuav hloov losis yuav tshem qhov twg, tes puab yuav tsum muab qhov kevcai hov luam tawm hab muab xaa moog rua txhua tug kws yuav tuaj koom kev saablaaj txwm xyoo 3 lub hlis ua ntej sub thaum puab tuaj txug puab txha paub nrug suavdlawg sib thaam hab xaiv qhov kevcai kws yuav ntxiv, yuav hloov losis yuav muab tshem tawm.

 2. Yog cov ntseeg leejtwg pum hastas muaj tej yaam kevcai lijchoj puab xaav hloov, nwg yuav tau ua tuab yaam le 1 sau hab muab xaa tuaj rua lub rooj Tsaavxwm le ntawm 5 lub hlis ua ntej kws yuav muaj Rooj Saablaaj Txwm Xyoo.

 

Nqai 51. Kev Cai Ntxiv, Hloov losis Tshem kevcai

 1. Yog ntxiv tes muab kaablug kws ntxiv losis lulug ntxiv tshab hov kes xim rua kuas suavdlawg paub hastas lu kws ntxiv hov yog lu twg.

 2. Yog yuav hloov tes muab kaab yuav hloov hov kes xim rua, hab sau qhov tshab kws yuav muab lug hloov rua ntawm kaab kws yuav hloov hov, tabsis tseg cov lug qub ca hab muab khij ib txuj kaab rua ntawm kaablug ntsuab ntsaab rua le ntawm nuav (Hloov kevcai) tsi txhob muab cov lug qub tshem tawm kuas suavdlawg pum qhov qub hab tshab huvsi.

 3. Yog muab tshem tes muab kaab lug hov khij ob txuj kaab rua le nuav (Tshem tawm) kuas suavdlawg paub tas cov lug hov muab tshem tawm lawm.

 4. Tom qaab kws suavdlawg pum zoo yuav qhov twg lawm, tug teev ntawv le maav muab cov kws tsi yuav tshem tawm hab le maav tseg cov kws suavdlawg pum zoo yuav lawm ca xwb.

 5. Tuab lub sijhawm kws hloov tau tsaab kevcai lijchoj, yuav ntxiv losis yuav khu yog ua tau rua thaum Rooj Saablaaj Txwm Xyoo xwb, khu tsi tau rua lwm lub sijhawm le.

Learn More
bottom of page