top of page

THAO A SU

Thao A Su yog ib tug xib fwb qhia moo zoo nyob lub xeev Dien Dien. Xyoo 2008 nomtswv lub xeev Dien Bien tuaj ua 

Household tab sis yuav kom tso hais tiag tsi muaj kev ntseeg dab tsi hauv daim 

Household. Thao A Su tsi yeem ces

nomtswv tsi ua Household Thao A Su tsev neeg txog niaj hnub nim no.

NYIAJ XYOOJ

Nyiaj Xyooj thiab Tsoov Vwj yog Hmoob ntseeg Vajswv nyob rau Nyab Laj teb.

Nomtswv tau txim tsom thiab muab lawv

tawm zej tawm zos tsi pub nyob. Nkawd

thiaj tau coj tsev neeg khiav tuaj nyob rau

Thaib teb - Tsua Ntuj lawm.

SUNG A KHUA

Sung A Khua tsev neeg muaj 14 leej los 

ntseeg Vajtswvxyoo 2017 tab sis raug nomtswv lawv tawm zej zog tsi pub nyob. Tom qab mag lawv tawm Sung A Khua tsev

neeg rov los lawv qub zos thiab mus kaw

ntoo ua tsev, tab sis nomtswv Nyab Laj tau

muab Sung A Khua ntes mus kaw lawm.

Tam sim no nomtswv tseem ua nyuaj rau Sung A Khua tsev neeg kawg nkaus li.

 

bottom of page